ENDURE

ENDURE is een Europees project binnen het INTERREG Twee Zeeën Programma 2014-2020. Het letterwoord ENDURE staat voor “Ensuring Dune Resilience Against Climate Change “. Het project verbetert de mogelijkheden voor aanpassing aan de klimaatverandering door te werken aan de kustduinen in het 2 Zeeën gebied (Nederland, België, delen van Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland). De capaciteit wordt vergroot om het duinbeheer op een ecosysteem-gebaseerde wijze uit te voeren, met minder noodzaak voor harde infrastructuur. Het partnerschap werkt aan grensoverschrijdende expertise en aan het voorzien van nieuwe oplossingen voor het duinbeheer onder de uitdagingen van een veranderend klimaat. Het einddoel is een natuurlijke zeewering die veerkracht heeft tegen erosie, stormen en zeespiegelstijging.

Het Waterbouwkundig Laboratorium is partner van ENDURE met als belangrijkste bijdrage het meewerken aan activiteit A2.3 Waarschuwingssyteem voor duinen: helmgras als een natuurlijke indicator voor de gezondheid van de duinen; met kaarten om kwetsbare gebieden eenvoudig te kunnen identificeren. Samen met de andere Belgische partner Universiteit Gent, onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie, onderzoekt het Waterbouwkundig Laboratorium de relatie tussen de morfologie en de ecologie van de duinen. Digitale Terrein Modellen worden opgemaakt op basis van de gedetailleerde kartering van de Belgische duinen in de afgelopen 10 jaar en worden gebruikt op twee manieren:

De algemene evolutie van de kustduinen op regionale schaal (Vlaanderen) onderzoeken. Sedimentbalansen worden opgesteld en gecorreleerd met de morfologische evolutie van de stranden.

Ondersteunen van de ontwikkeling van ecologische modellen door UGent waarmee de kwetsbaarheid van de duinen beoordeeld kan worden. De resultaten die bekomen worden voor de Belgische kust worden gebruikt om de kwetsbaarheid van de duinen in het 2 Zeeën gebied in kaart te brengen.

Interreg 2 Seas Mers Zeeën ENDURE