Schaalmodelproeven studie zeedijk Westende – Middelkerke

Projectstudie

De heraanleg van de zeedijk komt er op vraag van de gemeente Middelkerke en gaat uit van een compromis tussen kustveiligheid, minimaal strandonderhoud (streven naar 5-jaarlijkse strandsuppleties door voldoende grote zandbuffer), en een attractief strand en zeedijk voor toeristen en commerciële activiteiten. De zeedijk is opgedeeld in verschillende zones naargelang de bestemming. In residentiële zones wordt voor het eerst aan onze kust gewerkt met het concept ‘versterkte grasdijk’. Er worden met gras begroeide zandbermen aangelegd voor de bestaande zeedijk die een voldoende zandbuffer creëren om tijdens de 1000-jarige storm de golfoverslag binnen het veiligheidscriterium (1 l/s/m) te houden.

In de andere zones, waar de zeedijk een hogere toeristische/commerciële functie heeft, wordt de zeedijk heraangelegd volgens het concept ‘golfdempende uitbouw’ (GDU). Dit bestaat uit een dubbele rij stormmuren waarbij de meest zeewaartse de functie heeft het oplopende water opwaarts te projecteren, waardoor het overslagvolume over de meest landwaartse muur beperkt wordt. Verder zijn er nog zones met een geterrasseerde dijk en een ondergrondse parking.

 

Studiegebied indeling in verschillende zonesOntwerpdoorsnede 'versterkte grasdijk'

Golfgootproeven WL

Deze verschillende doorsnedes werden elk beproefd op golfoverslag en golfimpact door middel van fysisch schaalmodelonderzoek in onze golfgoot. De maatgevende storm heeft een terugkeerperiode van 1000 jaar, waarbij zeespiegelstijging tot 2070 in rekening gebracht wordt.

In de golfgoot werd een strandprofiel aangelegd dat een schematisatie is van het afgeslagen strandprofiel na de 1000-jarige storm dat numeriek gemodelleerd werd. De modelsecties van de zeedijk met golfdempende uitbouw werden op maat gefreesd bij een externe leverancier, wat resulteert in een hoge nauwkeurigheid van de complexe geometrie met afrondingen en openingen in de muurtjes. De meetopstelling om krachten en overslag te meten in de verschillende ontwerpdoorsneden werden in huis ontworpen en gerealiseerd.

Op basis van de resultaten van de proefcampagne werden de veiligheidseisen van het ontwerp geverifieerd op toelaatbare golfoverslag. De gemeten golfimpacten werden door de ontwerpers gebruikt om de constructieve elementen (bv. de wapening van de GDU-muren van de zeedijk) te dimensioneren.

Foto model:

opstelling strandprofiel in golfgoot