Opwaardering Kanaal naar Charleroi (binnenvaart)

In de periode februari 2014 – januari 2015 werd door IMDC een ontwerpstudie uitgevoerd ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van het Vlaamse traject van het Kanaal naar Charleroi. Deze opdracht kaderde in het bestek ‘KC/20/02/01/BB1887’ uitgeschreven door W&Z afdeling Zeekanaal. De nautische kwaliteit van vijf verschillende vaarwegontwerpen (simulatiealternatieven) ingediend in het kader van deze studie werden beoordeeld door het WL op basis van zowel enkel- als dubbelstrooks realtime simulaties.

Simulaties werden uitgevoerd met binnenvaart SIM omgeving Kanaal naar Charleroi.jpgbinnenschepen overeenkomstige de CEMT-klasse IV en Va, bij maximale en ballastdiepgang en bij zowel bulk- als containerlading. De wiskundige manoeuvreermodellen toegepast voor deze binnenschepen zijn gebaseerd op een groot aantal sleeptankproeven uitgevoerd in de Sleeptank voor manoeuvres in ondiep en beperkt water (samenwerking WL en UGent). Bovendien werden de manoeuvreermodellen afgeijkt op ware grote metingen uitgevoerd op binnenschepen met gelijkaardige afmetingen. Ook de hydrodynamische effecten ten gevolge van oevereffecten en scheepsinteractie werden in rekening gebracht tijdens de simulaties.

Het stroomprofiel langsheen het kanaal werd gemodelleerd op basis van 1D-modelleringen voor wat betreft het kanaalprofiel. In de voorhavens van de sluizen werd het stroomprofiel ter hoogte van de in- en uitlaten van de afvoerriolen gemodelleerd op basis van 2D potentiaalberekeningen.

Op basis van de studie werden de krappe en normale vaarwegontwerpen bepaald voor dubbelstrooksverkeer met CEMT-klasse IV en Va schepen.