Simulator opleiding. Deelrapport 2. Scenario verondieping put ter hoogte van Rijnkaai

In het kader van de werken voor de Oosterweelverbinding wordt overwogen aanlegbaggerspecie te bergen ter hoogte van de diepe delen in de vaargeul ter hoogte van de Rijnkaai. Om de invloed van dergelijke stortingen op de nautische veiligheid na te gaan, zullen vaarsimulaties worden uitgevoerd voor dit scenario. Ten behoeve van deze vaarsimulaties werden met behulp van het 2D-hydrodynamisch Delft3D model stroomvelden aangeleverd. In dit rapport worden de methodiek en de resultaten beschreven voor het genereren van deze stroomvelden. Tevens is een vergelijking gemaakt met de referentietoestand, waaruit blijkt dat er een aanzienlijke (tot ca. 40 cm/s) toename van de maximale stroomsnelheden zal kunnen optreden. Daarnaast wordt op basis van expert judgement en de gesimuleerde initiële sedimenttransporten, een inschatting gemaakt van de te verwachten stabiliteit van de gestorte specie.